Podsumowaliśmy 2014 rok

W czwartek 29 stycznia odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nim 47 członków organizacji oraz goście: burmistrz Jacek Bartczak i ks. prob. Rafał Kryś. Zebranie prowadził prezes Karol Marszał a protokołowała je Anna Szymankiewicz.

Prezes zreferował działalność Stowarzyszenia w 2014 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez zgromadzonych. Prezes omówił plany działania Stowarzyszenia w bieżącym roku, m.in. zimowisko "Swojaków" w Zawoji (21-28 lutego), III Koncert przy Ruinach kaplicy loretańskiej (29 maja), kolonie dla "Swojaków" w Kołobrzegu (22-31 lipca), V Swojskie Spotkania z Folklorem połączone z dożynkami z udziałem zespołów z Wielkopolski, Gruzji i Chorwacji (9 sierpnia) oraz plany koncertowe Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Omówione zostały także działania Koła Historycznego MEMENTO, plany dotyczące jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia a także projekty związane z kaplicą loretańską oraz edukacją prozdrowotną i kulturalną seniorów. Poruszono także temat akcji przekazywania 1 % podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak z uznaniem wypowiedział się na temat działalności Stowarzyszenia; głos zabrał także ks. Rafał Kryś, zwracając uwagę na współpracę Stowarzyszenia z parafią skrzebowską.

Stowarzyszenie liczy aktualnie 61 członków.

Dokumenty z zebrania:
Bilans za rok 2014
Rachunek zyskow i strat za rok 2014
Spawozdanie merytoryczne
Informacja dodatkowa